ترۆپک

/ترۆپک/ نگاهی است دوباره به طبیعت کردستان و تلاشی در جهت صیانت از آن

مشخصات اعضای گروه ترۆپک

1. ابراهیم یزدانی                     سروآباد

2. ابراهیم  محمدی                  سروآباد

3. رامین رسولی                     اصفهان

4. کیوان جدید الاسلامی           سنندج

5. سرحد خزروان                      سروآباد

6. کوهیار ازم                          سروآباد

7. محمد حسینی                    سروآباد

8. هیوا فیضی                         سروآباد